SEMESTR ZIMOWY

rok akademicki 2018/2019Harmonogram zajęć Studiów Podyplomowych Prawa Gospodarki Nieruchomościami
semestr zimowy, rok akademicki 2018 /2019

Sobota: 27 .1 0 .2018 r.

09:00 – 09:45 – Rozpoczęcie zajęć/ omówienie spraw organizacyjnych
10:00 – 13:15 (4h) – Podstawy prawa administracyjnego / wykład (dr hab. Piotr Lisowski, prof. nadzw. UWr)
13:45 – 16:00 (3h) – Podstawy prawa cywilnego i handlowego / wykład (dr Beata Burian)
16:15 – 17:45 (2h) – Prawo rzeczowe / wykład (dr hab. Elżbieta Klat – Górska)

Niedziela: 28.10.2018 r.

09:00 – 12:15 (4h) – Podstawy prawa administracyjnego / wykład (dr hab. Piotr Lisowski, prof. nadzw. UWr)
12:45 – 16:00 (4h) – Prawo rzeczowe / wykład (dr hab. Elżbieta Klat – Górska)

Sobota: 17.11.2018 r.

08:30 – 11:45 (4h) – Decyzje us talające warunki zabudowy / wykład ( mgr Andrzej Nikiforów)
12:15 – 14:30 (3h) – Podstawy prawa cywilnego i handlowego / wykład (dr Beata Burian)
14:45 – 16:15 (2h) – Podstawy prawa cywilnego i handlowego / wykład (dr Beata Burian)

Niedziela: 18.11.2018 r.

09:00 – 12:15 (4h) – Prawo rzeczowe / wykład (dr hab. Elżbieta Klat – Górska)
12:45 – 15:00 (3h) – Księgi wieczyste a ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) / wykład (dr Ryszard Nowak)
15:15 – 16:45 (2h) – Wybrane zagadnienia postępowania administracyjnego / wykład (mgr Stanisław Hojda)

Sobota: 24 .11.2018 r.

08:30 – 11:45 (4h) – Wybrane zagadnienia procedury cywilnej / wykład (dr hab. Izabella Gil, prof. nadzw. UWr)
12:15 – 15 :30(4 h) – Podstawy prawa cywilnego i handlowego / wykład (dr Beata Burian)
15:45 – 18:00 (3h) – Księgi wieczyste a ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) / warsztaty (mgr Adam Tkaczyński)

Niedziela: 25.11.2018 r.

08:30 – 10:45 (3h) – Decyzje us talające warunki zabudowy / wykład (mgr Andrzej Nikiforów)
11:00 – 12:30 (2h) – Decyzje ustalające wa runki zabudowy / warsztaty (mgr Andrzej Nikiforów)
13:00 – 15:15 (3h) – Wybrane zagadnienia postępowania administracyjnego / wykład (mgr Stanisław Hojda)

Sobota: 08.12.2018 r.

08:30 – 11:45 (4h) - Podziały nieru chomości. Rozgraniczenie i scalanie nieruchomości / wykład (mgr Andrzej Nikiforów)
12:15 – 14:30 (3h) – Podstawy prawa cywilnego i handlowego / wykład (dr Beata Burian)
14:45 – 16:15 (2h) – Podstawy prawa cywilnego i handlowego / wykład (dr Beata Burian)

Niedziela: 09.12.2018 r.

08:30 – 11:45 (4h) – Wybrane zagadnienia procedury cywilnej / wykład (dr hab. Izabella Gil, prof. nadzw. UWr)
12:00 – 13:30 (2h) – Prawo rz eczowe / w arsztaty (dr hab. Elżbieta Klat – Górska)
14:00 – 15:30 (2h) – Wybrane zagadnienia postępowania administracyjnego / wykład (mgr Stanisław Hojda)

Sobota: 15.12.2018 r.

09:00 – 10:30 (2h) - Podziały nieruchomości. Rozgraniczenie i scalanie nieruchomości / warsztaty (dr hab. Elżbieta Klat – Górska)
10:45 – 12:15 (2h) – Obrót nieruchomościami Skarbu Państwa / wykład (dr hab. Elżbieta Klat – Górska)
12:45 – 16:00 (4h) – Obrót nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego / wykład (dr Beata Burian)
16:15 – 17:45 (2h) – Prawo własności złóż kopalin w prawie geologicznym i górniczym / wykład (dr Wojciech Szydło)

Niedziela: 16.12.2018 r.

09:30 – 11:00 (2h) – Nieruchomość jako składnik majątku małżonków / wykład (dr Krzysztof Gołębiowski)
11:15 – 13:30 (3h) – Obrót nieruchomościami Skarbu Państwa / wykład (dr hab. Elżbieta Klat – Górska)
14:00 – 16:15 (3h) – Wybrane zagadnienia postępowania administracyjnego / warsztaty (mgr Stanisław Hojda)

Sobota: 12.01.2019 r.

09:00 – 11:15 (3h) – Obrót nieruchomościami Skarbu Państwa / 2h wykła d, 1h warsztaty (dr hab. Elżbieta Klat – Górska
11:30 – 14:45 (4h) – Obrót nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego / 3h wykład , 1h warsztaty (dr Beata Burian)
15:15 – 17:30 (3h) – Zakres obciążenia hipoteką i ochrona hipoteki / 2h wykład, 1h warsztaty (radca prawny Bartłomiej Przyniczka )

W semestrze I obowiązują egzaminy z następujących przedmiotów:
1. Prawo rzeczowe,
2. Obrót nieruchomościami Skarbu Państwa,
3. Obrót nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego.

Z pozostałych przedmiotów należy uzyskać zaliczenie.

W celu zaliczenia semestru I karty egzaminacyjne nal eży złożyć w Sekcji w ciągu trzech dni po zakończeniu sesji egzaminacyjnej z pełnym kompletem wpisanych zaliczeń i stopni z obowiązujących egzaminów. Ocena winna być wpisana słownie, cyfrowo i z datą przeprowadzonego egzaminu lub uzyskanego zaliczenia.

Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Administracja strony: tg@sppgn.pl
Designed by Red Line Media
© 2018 All Rights Reserved.