Zapraszamy na Studia Podyplomowe w roku akademickim 2019/2020

Terminy rekrutacji:

- 15.05.2019 r. rozpoczęcie rekrutacji on-line
- 6.10.2019 r. zakończenie rekrutacji on-line

I etap: rejestracja on-line: www.irka.uni.wroc.pl
II etap: złożenie kompletu dokumentów w terminie 7 dni od rejestracji.

Szczegóły przedstawiamy poniżej.

Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych (Uchwała Nr 142/2016 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim) na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (dowolnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych).

ZASADY REKRUTACJI


Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe jest złożenie w wymaganym terminie w Sekcji Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia wymaganych dokumentów Kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe, określając wysokość opłaty za studia i termin zawarcia umowy,
bądź o nieprzyjęciu, wskazując powody nieprzyjęcia. Uczelnia, po otrzymaniu decyzji przez słuchacza o przyjęciu na studia podyplomowe, na pierwszych zajęciach zawiera ze słuchaczem umowę w formie pisemnej, dotyczącą świadczenia usług edukacyjnych.

WYMAGANE DOKUMENTY


Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe jest wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line oraz złożenie w wymaganym terminie w Sekcji Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia następujących dokumentów:

- podania o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK (formularz rejestracyjny on-line zamieszczony na stronie: www.rekrutacja.uni.wroc.pl), formularz rejestracyjny należy wydrukować i dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych,

- kserokopii dyplomu bądź poświadczonej notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty,

Dokumenty można złożyć osobiście w Sekcji Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia lub przesłać pocztą (listem poleconym) na adres sekcji.

Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych (Uchwała Nr 142/2016 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim) na studia podyplomowe może być przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych (dowolnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych).

Płatności za studia można dokonać w nieoprocentowanych ratach, na wniosek słuchacza.

REJESTRACJA


Formularz rejestracyjny on-line zamieszczony na stronie: www.rekrutacja.uni.wroc.pl Formularz rejestracyjny należy wydrukować i dołączyć do dokumentów rekrutacyjnychStrona rekrutacyjnaStudia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Administracja strony: tg@sppgn.pl
Designed by Red Line Media
© 2018 All Rights Reserved.