Studia prowadzone są w trybie zdalnym (soboty i niedziele, platforma MS Teams)
Termin rozpoczęcia studiów: listopad 2024 r.

Termin rejestracji internetowej: 03.06. – 21.10.2024 r.


 Rejestracja online


Termin składania dokumentów:


lipiec: 15.07 – 31.07.2024 r.
pon. – śr.: 12:00 – 15:00, czw. – pt. 9:00 – 12:00, sob. 9:00 – 13:00

sierpień: 01.08 – 30.08.2024 r.
 pon. – pt.: 11:00 – 13:00

wrzesień – październik: 02.09 – 28.10.2024 r.
pon. – śr.: 12:00 – 15:00, czw. – pt. 9:00 – 12:00, sob. 9:00 – 13:00

Miejsce składania dokumentów:

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Dziekanat Studiów Podyplomowych
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
bud. A, parter, pok. 4, 5, 6

ZASADY REKRUTACJI


Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe jest złożenie w terminie wymaganych dokumentów. Kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o przyjęciu na studia, określając wysokość opłaty za studia i termin zawarcia umowy, bądź o nieprzyjęciu, wskazując jego powody. Uczelnia, po otrzymaniu przez słuchacza decyzji o przyjęciu na studia podyplomowe, zawiera ze słuchaczem umowę w formie pisemnej, dotyczącą świadczenia usług edukacyjnych.

Zgodnie z regulaminem studiów podyplomowych (Uchwała Nr 154/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim) na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK, uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.


WYMAGANE DOKUMENTY


Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe jest wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line oraz złożenie w wymaganym terminie następujących dokumentów:

- podania o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK

- kserokopii dyplomu bądź poświadczonej notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty,

Płatności za studia można dokonać w nieoprocentowanych ratach, na wniosek słuchacza.


REJESTRACJA


Poprzez formularz rejestracyjny on-line zamieszczony na stronie rekrutacyjnej. Formularz należy wydrukować i dołączyć do dokumentów.Strona rekrutacyjnaStudia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Designed by TagArt Media
© 2018 All Rights Reserved