Zapraszamy na Studia Podyplomowe w roku akademickim 2022/2023

Studia prowadzone są w trybie zdalnym (soboty i niedziele, platforma MS Teams)
Termin rozpoczęcia studiów: październik 2022 r.


Termin rekrutacji:

do 14.10.2022, do godz. 23:59  


Termin składania dokumentów:

11 – 29.07.2022 r. (BOS)
pon., wt., śr. godz. 12:00 – 15:00
czw., pt. godz. 9:00 – 12:00

01 – 31.08.2022 r. (BOS)
pon. – pt. godz. 11:00 – 13:00

01 – 30.09.2022 r. (BOS)
pon., wt., godz. 12:00 – 15:00
śr. godz. 12:00 – 17:00
czw., pt. godz. 9:00 – 12:00
sob. godz. 9:00 – 13:00

01 – 21.10.2022 r. – Dziekanat pok. 4, 5,6
pon. – śr. godz. 12:00 – 15:00
czw., pt. godz. 9:00 – 12:00
sob. godz. 9:00 – 13:00

Miejsce składania dokumentów, osobiście lub korespondencyjnie:

Biuro Obsługi Studenta
ul. Uniwersytecka 22/26, pok. 22
50-145 Wrocław 

 Dziekanat Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii
ul. Uniwersytecka 22/26, pok. 4,5,6
50-145 Wrocław

I etap: rejestracja on-line: www.irka.uni.wroc.pl
II etap: złożenie kompletu dokumentów w terminie 7 dni od rejestracji.

ZASADY REKRUTACJI


Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe jest złożenie w terminie wymaganych dokumentów. Kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o przyjęciu na studia, określając wysokość opłaty za studia i termin zawarcia umowy, bądź o nieprzyjęciu, wskazując jego powody. Uczelnia, po otrzymaniu przez słuchacza decyzji o przyjęciu na studia podyplomowe, zawiera ze słuchaczem umowę w formie pisemnej, dotyczącą świadczenia usług edukacyjnych.

Zgodnie z regulaminem studiów podyplomowych (Uchwała Nr 154/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim) na studia podyplomowe może być przyjęta osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK, uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.


WYMAGANE DOKUMENTY


Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe jest wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line oraz złożenie w wymaganym terminie w Biurze Obsługi Studenta następujących dokumentów:

- podania o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK

- kserokopii dyplomu bądź poświadczonej notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty,

Dokumenty można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Student lub przesłać pocztą (listem poleconym) na adres sekcji.

Płatności za studia można dokonać w nieoprocentowanych ratach, na wniosek słuchacza.


REJESTRACJA


Poprzez formularz rejestracyjny on-line zamieszczony na stronie rekrutacyjnej. Formularz należy wydrukować i dołączyć do dokumentów.Strona rekrutacyjnaStudia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Designed by TagArt Media
© 2018 All Rights Reserved