← Back

hasło: spółdzielnie mieszkaniowe

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2023 r., III CZP 9/23

​Wierzytelność przysługująca spółdzielni mieszkaniowej z tytułu opłat na fundusz remontowy może być umorzona przez potrącenie.

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2023 r., III CZP 123/22

​W sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej legitymowany biernie jest tylko podmiot, którego prawo ma zostać dotknięte zmianą treści księgi wieczystej żądaną pozwem. Prawo własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego gruntu, przysługujące spółdzielni mieszkaniowej i obciążone spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu, nie uzasadnia legitymacji biernej spółdzielni mieszkaniowej w procesie o uzgodnienie treści księgi wieczystej tylko w zakresie osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 czerwca 2022 r., II OSK 2609/19

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, wykonanie obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej w postaci usunięcia materiałów palnych składowanych na korytarzach budynku mieszkalnego oraz usunięcia pozostałych przedmiotów umieszczonych na tych ciągach komunikacyjnych mieści się w zakresie czynności zwykłego zarządu w rozumieniu art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy o własności lokali, które spółdzielnia może podejmować samodzielnie. Po pierwsze, dokonanie tej czynności mieści się w kategorii załatwienia bieżących spraw związanych z eksploatacją budynku. Po drugie i co najważniejsze, dokonanie tej czynności powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki – w związku z zagrożeniem zdrowia i życia ludzkiego. Skoro zatem czynność tę należy wykonać w terminie natychmiastowym, to chociażby także z tego względu całkowicie niecelowe wydaje się uzyskiwanie zgody od pozostałych współwłaścicieli budynku.

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2022 r., III CZP 33/22

Sprawa o orzeczenie przez sąd o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu (art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, jedn. tekst: Dz. U.
z 2021 r., poz. 1208) ma charakter majątkowy.

 

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 sierpnia 2020 r., I CSK 284/17

Z mocy ustawy  spółdzielnia  mieszkaniowa  wykonuje  zarząd  nieruchomością  wspólną w ten sam  sposób,  jak  zarząd  nieruchomościami  stanowiącymi  jej własność (por. postanowienia Sądu Najwyższego (…) z dnia 20 lutego 2020 r., I CSK 276/17, niepubl., z dnia 21 lutego 2020 r., I CSK 267/17 oraz z dnia 9 lipca 2020 r., I  CSK  257/17, nie publ.).  Kompetencje  Spółdzielni  obejmują  zatem  zarówno czynności  zwykłego  zarządu  nieruchomością  wspólną,  jak  i  przekraczające  ten zakres. (…) Podział  ten  ma  charakter dychotomiczny  i  rozłączny, a  rozporządzenie  wspólnym  prawem,  w  postaci ustanowienia  lub  zniesienia  ograniczonego  prawa  rzeczowego,  przynależą  do czynności  przekraczających  zakres  zwykłego  zarządu  (por.  postanowienie  Sądu Najwyższego  z  dnia 21  lutego  2020  r.,  I CSK  267/17).  (…)

Zarząd  powierzony  spółdzielni  został  uregulowany  kompleksowo  i  spójnie, dlatego też  nie  ma  podstaw  do  jego  modyfikacji i  ograniczenia  kompetencji zarządczych  spółdzielni - przez  zastosowanie  art.  199  k.c. albo przepisów o pełnomocnictwie. Zarząd (...)SM, działający  przez  swego  prezesa  i  wiceprezesa,  jako  jej  ustawowy  organ,  mógł zatem  złożyć  skutecznie  oświadczenie  o zrzeczeniu  się  służebności  gruntowej (art. 35 § 1 pkt 3 i art. 48 pr. spółdz.) bez potrzeby legitymowania się odrębnym umocowaniem  w  postaci  uchwały  innych  organów,  ani  pełnomocnictwem rodzajowym lub szczególnym (art. 98 k.c.). Właściciel nieruchomości obciążonej jest jedynie adresatem tego oświadczenia i nie składa własnego oświadczenia woli.

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 czerwca 2020 r., K 3/19

1. Art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz. U. poz. 1596) jest niezgodny z art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2.  Przepis wymieniony w części I traci moc obowiązującą po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2019 r., IV CSK 222/18

Spółdzielnia mieszkaniowa, która nabyła budynek mieszkalny od syndyka masy upadłości innej spółdzielni mieszkaniowej, jest jej następcą prawnym w zakresie spółdzielczych własnościowych praw do lokali znajdujących się w takim budynku.

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2019 r., III CZP 88/18

​Uchwała zarządu spółdzielni mieszkaniowej o określeniu przedmiotu odrębnej własności lokali (art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych - tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 845 ze zm.) może być zaskarżona z powodu jej niezgodności z prawem tylko na podstawie art. 43 ust. 5 tej ustawy. 

 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2018 r., V CSK 27/18

Celem unormowań zawartych w art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (u.s.m.) było zapewnienie spółdzielniom mieszkaniowym prawnej możliwości uregulowania tytułu prawnego do gruntów, które były w ich posiadaniu w dniu 5 grudnia 1990 r. i przed tą datą przez nie zabudowanych lub ich poprzedników prawnych budynkami lub innymi urządzeniami trwale z gruntem połączonych. Związane to było z zaszłościami z poprzedniego systemu polityczno - społeczno - gospodarczego i nagminnością nieuregulowanej sytuacji prawnej gruntów i ich granic, również posiadanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, a zabudowanych domami wielomieszkaniowymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną (…). Z punktu widzenia konstrukcji prawnej art. 35 u.s.m. nie ma normatywnych, jak i racjonalnych przesłanek do różnicowania sytuacji prawnej spółdzielni mieszkaniowej w stosunku do właściciela gruntu zabudowanego innym urządzeniem trwale z gruntem związanym i w stosunku do wieczystego użytkownika gruntu zabudowanego innym urządzeniem trwale z gruntem związanym.

(…) Ustawodawca z punktu widzenia określonych instytucji prawnych regulowanych przez inne ustawy traktuje tak samo budynki jak i inne urządzenia trwale z gruntem związane (zob.
np. art. 151 k.c., art. 231 k.c., czy 235 k.c., art. 31 u.g.n.). Zatem tak samo powinny być one traktowane w całej jednostce redakcyjnej art. 35 u.s.m., zwłaszcza, że w ust. 1 jest właśnie mowa
o budynkach i innych urządzeniach.

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r., sygn. akt SK 34/14

1. Art. 11 ust. 2(1) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 845), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 873), jest zgodny z art. 64 ust. 2 oraz z art. 32 ust. 1 w związku z art. 2 i w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 11 ust. 2(4) ustawy z 15 grudnia 2000 r. powołanej w punkcie 1, dodany ustawą z 14 czerwca 2007 r. powołaną w punkcie 1:

a) jest zgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 58 Konstytucji,

b) w zakresie, w jakim dotyczy sytuacji, w której wygaśnięcie prawa do lokalu nastąpiło przed wejściem w życie ustawy z 14 czerwca 2007 r. powołanej w punkcie 1, jest niezgodny z art. 64 ust. 3 w związku z art. 2 i w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. 

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2018 r., sygn. akt SK 3/13

 Art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1779) w zakresie, w jakim w przypadku złożenia w okresie od 31 lipca 2007 r. do 29 grudnia 2009 r. przez osobę posiadającą spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu wniosku o przekształcenie tego prawa w odrębną własność lokalu zobowiązywał spółdzielnię mieszkaniową do zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu w terminie do 30 czerwca 2010 r., jeśli spełnione były warunki określone w art. 1714 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 845) w brzmieniu wynikającym z art. 1 pkt 22 lit. a ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 873) i obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z 18 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, jest zgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 14 marca 2018 r., Trybunał Konstytucyjny w wyroku o sygn. P 7/16 orzekł:

 Art. 491 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222, z 2015 r. poz. 201 oraz z 2017 r. poz. 1442 i 1596) w zakresie, w jakim dotyczy sytuacji, w których uczynienie zadość przesłance samodzielności lokalu wymaga wykonania robót adaptacyjnych, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanowił: na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. 


                                      Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami
                                      ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
                                      Designed by TagArt Media
                                      © 2018 All Rights Reserved