← Back

hasło: wspólnota gruntowa

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 15 września 2020 r., II SA/Lu 224/20

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sprawuje nadzór nad działalnością spółki powołanej do sprawowania zarządu nad wspólnotą gruntową (art. 24 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych….).

Dopuszczenia do powstania (…) dużej zaległości w spłacie wierzytelności na rzecz wspólnoty świadczy o niewłaściwym zarządzaniu sprawami majątkowymi wspólnoty gruntowej. (…)

Za niewłaściwe sprawowanie zarządu wspólnotą gruntową uznać należy także fakt dokonywania przez zarząd spółki czynności prawnych rozporządzających nieruchomościami wspólnoty z członkami zarządu spółki, a więc z samym sobą. (…) stwierdzić należy, że osoba należycie sprawująca zarząd interesami osoby prawnej powinna unikać dokonywania takich czynności zawsze wtedy, gdy może prowadzić to do kolizji interesów osoby prawnej i reprezentujących ją osób.

 

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2020 r., III CZP 54/19

Trzeba podnieść, iż z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 703) wynika zróżnicowany charakter tytułów do nieruchomości zaliczonych do wspólnot gruntowych. Odwołanie w ustawie z jednej strony do takich przesłanek jak nadanie, otrzymanie, wydzielenie nieruchomości rolnych, leśnych oraz obszarów wodnych na wspólną własność z drugiej do nieruchomości stanowiących własność gminy (gromady) wyklucza znalezienie uniwersalnego rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego mającego zastosowanie wobec każdego z podmiotów wykonujących powyższe uprawnienia. Jeżeli bowiem określona nieruchomość jest np. własnością gminy i tereny te jedynie użytkowane są przez członków wspólnoty, to nie można takiej sytuacji porównać ze wspólnotą złożoną z nieruchomości przekazanej tym osobom na własność. Ustalenie aktualnego podmiotu i tytułu prawnego do nieruchomości wchodzących w skład wspólnoty gruntowej, zależy od wyjaśnienia tytułu i sposobu powstania określonej wspólnoty. Wprowadzone z dniem 1 stycznia 2016 r. zmiany w ustawie z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (art. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, Dz. U. z 2015 r. poz. 1276), poza uchyleniem dotychczasowego art. 11, polegają również na zwiększeniu liczby trybów, na podstawie których można doprowadzić do uaktualnienia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie i wielkości przysługujących im udziałów.


                                      Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami
                                      ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
                                      Designed by TagArt Media
                                      © 2018 All Rights Reserved