← Back

hasło: Skarb Państwa - właściciel nieruchomości

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2019 r., III CZP 83/18

​Skarb Państwa nie nabył na podstawie art. 25e ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 986 ze zm.) mienia pozostałego po podmiotach wykreślonych z rejestru przed wejściem tego przepisu w życie.

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 października 2018 r., II FSK 644/18

Skarb Państwa reprezentowany przez organ jednostki samorządu terytorialnego, który na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 r., nr 121, poz. 770 ze zm.) nabywa z mocy prawa mienie spółki, nie jest jedną z osób trzecich, o których mowa w art. 110-117 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.).


                                      Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami
                                      ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
                                      Designed by TagArt Media
                                      © 2018 All Rights Reserved