← Back

hasło: cmentarz

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego  z  dnia 7 grudnia 2021 r., II OSK 501/21

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o cmentarzach cały ten teren powinien być ogrodzony. Oznacza to, że linią rozgraniczającą cmentarza powinno być jego ogrodzenie.

(…) w ramach przeznaczenia określonego terenu pod cmentarz dopuszczalne jest umiejscowienie parkingów poza ogrodzeniem cmentarza. Przeznaczenie terenów pod cmentarz jako cel publiczny w sensie planistycznym nie oznacza, że cała infrastruktura towarzysząca, w tym parkingi, musi się mieścić wyłącznie w ramach ogrodzenia cmentarza, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

(…) Place i miejsca postojowe nie są zatem w każdym przypadku obligatoryjnym elementem cmentarza. Możliwe jest zapewnienie tego rodzaju infrastruktury towarzyszącej poza granicami cmentarza. Jeśli organ uchwałodawczy gminy w ramach przysługującego mu władztwa planistycznego zdecyduje się na takie rozwiązanie, powinien jednoznacznie określić w uchwale w sprawie zmiany planu miejscowego lokalizację ogrodzenia cmentarza.

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego  z  dnia 3 marca 2020 r., II OSK 3790/19

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w miejscowym planie określa się obowiązkowo szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. Wymóg obligatoryjnego określenia szczegółowych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczania w nich użytkowania, w tym zakaz zabudowy nie można rozszerzać na materię nie uregulowaną w przepisach prawa powszechnie obowiązujących. Paragraf 3 ust. 1  (…) rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze reguluje odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych. Ustanowione ograniczenia dla zabudowy wiążą z mocy prawa, a to oznacza, że w tym zakresie brak zapisu w planie miejscowym nie stanowi naruszenia przepisu prawa, które można kwalifikować jako naruszenie zasad sporządzania planu uzasadniające stwierdzenie nieważności.

 

wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 sierpnia 2018 r., I OSK 1498/17

Przepis art. 3 ustawy o cmentarzach stanowi, że cmentarze zakłada się i rozszerza na terenach określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Przepis art. 1 ust. 3 cytowanej ustawy wskazuje zaś, że założenie lub rozszerzenie cmentarza wyznaniowego może nastąpić na terenie przeznaczonym na ten cel w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Przepis art. 3 ww. ustawy należy rozumieć jako tryb szczególny odnoszący się do cmentarzy. W konsekwencji treść tego przepisu, ustalana w ramach interpretacji łącznej, jednoznacznie wskazuje, że sprawę lokalizacji cmentarza należy regulować poprzez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyznaczający teren przewidziany pod cmentarz. Brak planu z postanowieniami dotyczącymi lokalizacji cmentarza nie skutkuje w tym przypadku możliwością wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego. Chcąc zatem założyć cmentarz Gmina musi uchwalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i określić w nim tereny przeznaczone na cmentarz. Miejscowy plan nie musi obejmować przy tym terenu całej Gminy, a tylko jej część, np. tę, która zostanie przeznaczona na cmentarz i związaną z nim strefę ochronną (…)

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z postanowieniami dotyczącymi lokalizacji cmentarza, a co za tym idzie określenia strefy sanitarnej planowanego cmentarza, stanowi niedopuszczalne obejście art. 36 ust. 1-3 u.p.z.p. przez pozbawienie właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w pobliżu cmentarza, w tzw. strefie sanitarnej, możliwości dochodzenia słusznych roszczeń, zagwarantowanych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustanowionych w celu należytej realizacji konstytucyjnej zasady ochrony prawa własności.


                                      Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami
                                      ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
                                      Designed by TagArt Media
                                      © 2018 All Rights Reserved