Jednostka prowadząca studia podyplomowe
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.

Kierownik studiów
dr hab. prof. nadzw. UWr  Elżbieta Klat - Górska

Liczba godzin dydaktycznych i punktów ECTS
193 godzin dydaktycznych
68 punktów ECTS

Czas trwania studiów
Dwa semestry, od listopada do maja, zjazdy w soboty i niedziele, średnio dwa - trzy raz w miesiącu

Forma sprawdzenia wiedzy nabytej w ramach studiów
W pierwszym semestrze słuchacze powinni uzyskać zaliczenia z 11 przedmiotów oraz przystąpić do 3 egzaminów w formie ustnej (zgodnie z planem studiów).

W drugim semestrze słuchacze zobowiązani są uzyskać zaliczenia z 15 przedmiotów oraz przystąpić do 4 egzaminów w formie ustnej (zgodnie z planem studiów).

Rodzaj dokumentu wydawanego po zakończeniu studiów Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Cel studiów

Studia umożliwiają opanowanie, uzupełnienie, uporządkowanie i usystematyzowanie oraz pogłębienie wiedzy w zakresie znajomości przepisów prawa normujących gospodarkę nieruchomościami. Szczególną uwagę poświęca się unormowaniom prawnym dotyczącym zagadnień cywilnoprawnych - w tym między innymi instytucji pełnomocnictwa w obrocie nieruchomościami, ochrony rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, zasiedzenia, prawa sąsiedzkiego, ochrony prawa własności, własności wód, własności złóż i kopalin, instytucji użytkowania wieczystego, służebności przesyłu, hipoteki, wspólnot mieszkaniowych, znoszenia współwłasności, ochrony nabywcy nieruchomości lokalowych, ochrony najemcy lokalu, uprawnień wynajmującego, zasad dziedziczenia nieruchomości.

Ponadto analizowane są zagadnienia dotyczące nabycia i zbycia nieruchomości, w tym także rolnych lub leśnych (w ujęciu historycznym i w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa). Omówione są - odnoszące się do gospodarki nieruchomościami - ustawowe zasady prawa spółdzielczego, prawa budowlanego, prawa zabytków, prawa podatkowego i finansowego (w tym opłat adiacenckich i renty planistycznej, należności i opłat rocznych za wyłączenie gruntów rolnych lub leśnych z produkcji), prawa gospodarki odpadami (w tym również powstałych w tzw. gospodarstwach domowych), prawa zagospodarowania przestrzennego (m.in. zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy) oraz prawa geodezyjnego i kartograficznego, a także zasady zarządu drogami.

Jednym z podstawowych założeń Studiów jest opanowanie umiejętności interpretacji przepisów prawa oraz poznanie zasad ich stosowania w praktyce. Ta forma kształcenia umożliwia podniesienie kwalifikacji zawodowych, ale także może służyć przygotowaniu do różnorodnych egzaminów (np. na aplikacje), bądź umożliwić realizację aktywności zawodowej (np. w organach spółdzielni, w organach jednostek samorządu terytorialnego, w organach wspólnot mieszkaniowych, w agencjach państwowych, w sektorze gospodarki lokalami.

Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami
ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Designed by TagArt Media
© 2018 All Rights Reserved