← Back

hasło: spółdzielnie mieszkaniowe

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2019 r., III CZP 88/18


​Uchwała zarządu spółdzielni mieszkaniowej o określeniu przedmiotu odrębnej własności lokali (art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych - tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 845 ze zm.) może być zaskarżona z powodu jej niezgodności
z prawem tylko na podstawie art. 43 ust. 5 tej ustawy. 

 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2018 r., V CSK 27/18

 
Celem unormowań zawartych w art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (u.s.m.) było zapewnienie spółdzielniom mieszkaniowym prawnej możliwości uregulowania tytułu prawnego do gruntów, które były w ich posiadaniu w dniu
5 grudnia 1990 r. i przed tą datą przez nie zabudowanych lub ich poprzedników prawnych budynkami lub innymi urządzeniami trwale z gruntem połączonych. Związane to było z zaszłościami
z poprzedniego systemu polityczno - społeczno - gospodarczego i nagminnością nieuregulowanej sytuacji prawnej gruntów i ich granic, również posiadanych przez spółdzielnie mieszkaniowe,
a zabudowanych domami wielomieszkaniowymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną (…). Z punktu widzenia konstrukcji prawnej art. 35 u.s.m. nie ma normatywnych, jak i racjonalnych przesłanek do różnicowania sytuacji prawnej spółdzielni mieszkaniowej w stosunku do właściciela gruntu zabudowanego innym urządzeniem trwale z gruntem związanym i w stosunku do wieczystego użytkownika gruntu zabudowanego innym urządzeniem trwale z gruntem związanym.

(…) Ustawodawca z punktu widzenia określonych instytucji prawnych regulowanych przez inne ustawy traktuje tak samo budynki jak i inne urządzenia trwale z gruntem związane (zob.
np. art. 151 k.c., art. 231 k.c., czy 235 k.c., art. 31 u.g.n.). Zatem tak samo powinny być one traktowane w całej jednostce redakcyjnej art. 35 u.s.m., zwłaszcza, że w ust. 1 jest właśnie mowa
o budynkach i innych urządzeniach.

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r., sygn. akt SK 34/14

 

1. Art. 11 ust. 2(1) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 845), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 873), jest zgodny z art. 64 ust. 2 oraz z art. 32 ust. 1 w związku z art. 2 i w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 11 ust. 2(4) ustawy z 15 grudnia 2000 r. powołanej w punkcie 1, dodany ustawą z 14 czerwca 2007 r. powołaną w punkcie 1:

a) jest zgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 58 Konstytucji,

b) w zakresie, w jakim dotyczy sytuacji, w której wygaśnięcie prawa do lokalu nastąpiło przed wejściem w życie ustawy z 14 czerwca 2007 r. powołanej w punkcie 1, jest niezgodny z art. 64 ust. 3 w związku z art. 2 i w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. 

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2018 r., sygn. akt SK 3/13

 

Art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1779)
w zakresie, w jakim w przypadku złożenia w okresie od 31 lipca 2007 r. do 29 grudnia 2009 r. przez osobę posiadającą spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu wniosku
o przekształcenie tego prawa w odrębną własność lokalu zobowiązywał spółdzielnię mieszkaniową do zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu w terminie do 30 czerwca 2010 r., jeśli spełnione były warunki określone w art. 1714 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 845) w brzmieniu wynikającym z art. 1 pkt 22 lit. a ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 873) i obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z 18 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, jest zgodny
z art. 64 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 14 marca 2018 r., Trybunał Konstytucyjny w wyroku o sygn. P 7/16 orzekł:

 

Art. 491 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222, z 2015 r. poz. 201 oraz z 2017 r. poz. 1442 i 1596) w zakresie, w jakim dotyczy sytuacji, w których uczynienie zadość przesłance samodzielności lokalu wymaga wykonania robót adaptacyjnych, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanowił: na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. 


                                 Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
                                 Administracja strony: tg@sppgn.pl
                                 Designed by Red Line Media
                                 © 2018 All Rights Reserved.