← Back

hasło: najem lokali

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 grudnia 2018 r., I OSK 3944/18

 

(…) o przetargowym i bezprzetargowym trybie zawarcia umów użytkowania, najmu i dzierżawy, stanowi w pierwszej kolejności i w sposób wyraźny art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (…).

Pierwszeństwo (…) nie stanowi (…) zasady wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym, lecz zindywidualizowany przywilej, którego źródłem może być ustawa określająca warunki niezbędne do uzyskania takiego pierwszeństwa.

 

 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 5 czerwca 2018 r., II SA/Ol 285/18

 

Należy zauważyć, że kompetencja do bezprzetargowego zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nie wynika z przepisów ustawy o samorządzie gminnym, lecz z art. 37 ust. 4 u.g.n., zgodnie z którym zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

(…) należy stwierdzić, że zgoda rady gminy na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu, dzierżawy nie ma charakteru generalnego. Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów wymaga indywidualnej zgody rady wyrażonej uchwałą, podejmowaną na wniosek organu wykonawczego gminy.

(…)Każdorazowe odstąpienie od przetargu wymaga zatem zgody rady wyrażonej w uchwale, a przedmiotem tej zgody musi być zidentyfikowana nieruchomość. Zgody tej nie można wyrażać w sposób generalny, abstrakcyjny, na przyszłość i w stosunku do nieskonkretyzowanych przypadków. Oznacza to, że jeśli organ wykonawczy gminy zdecyduje o celowości odstąpienia od obowiązku zachowania przetargowego trybu zawierania umów, co leży w jego wyłącznej kompetencji, wówczas zobowiązany jest uzyskać zgodę rady.

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2018 r., III CZP 49/18


​Osoba korzystająca z lokalu mieszkalnego na podstawie umowy użyczenia, zawartej z najemcą lokalu bez zgody wynajmującego wymaganej w art. 688[2] k.c., jest lokatorem w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jedn. tekst Dz.U. z 2018 r., poz. 1234 ze zm.). 

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2017 r., III CZP 64/17

 
Gmina, która została zawiadomiona o sprawie o opróżnienie lokalu na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 1610 ze zm.), jest uprawniona do złożenia apelacji od wyroku nakazującego opróżnienie lokalu, w którym ustalono uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego, także w zakresie nakazu opróżnienia lokalu.

 

 Uchwała Sądu Najwyższego (3) z dnia 11 stycznia 2018 r., III CZP 93/17

 

Postanowienia umowy najmu zawartej na czas oznaczony przyznające wynajmującemu, w razie opóźnienia najemcy z zapłatą czynszu, prawo do odebrania rzeczy wynajętej do czasu uregulowania zaległości z zachowaniem obowiązku najemcy zapłaty pełnego czynszu są sprzeczne z właściwością (naturą) tego stosunku prawnego.

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2017 r., P 13/16

 
Art. 691 § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.) w zakresie, w jakim wyłącza prawo dziecka do wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego w razie śmierci jednego z rodziców - współnajemców tego lokalu, jest zgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 


                                 Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
                                 Administracja strony: tg@sppgn.pl
                                 Designed by Red Line Media
                                 © 2018 All Rights Reserved.