← Back

hasło: lasy

 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2018 r., II CSK

 

138/17 Artykuł 35 ustawy o lasach jednoznacznie wskazuje, że nadleśniczy prowadzi samodzielnie gospodarkę leśną w nadleśnictwie na podstawie planu urządzenia lasu oraz odpowiada za stan lasu. Ta odpowiedzialność za stan lasu jest odpowiedzialnością nie tylko za prawidłową realizację założeń zawartych w planie urządzenia lasu, przez co należy rozumieć nie tylko zachowania ukierunkowane na chronienie (zachowanie) dobra wspólnego, ale jest to również odpowiedzialność wobec osób trzecich za taki stan lasu, który zapewnia bezpieczeństwo osobom korzystającym z niego.

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 9 sierpnia 2016 r., II SA/Op 186/16

 

Ustawodawca dopuszcza możliwość zmiany przeznaczenia lasu na użytek rolny jedynie w odniesieniu do specjalnej kategorii spraw. Wskazują na to użyte w art. 13 ust. 2 ustawy o lasach dwa dodatkowe kwalifikatory, które przesądzają, że zmiana przeznaczenia lasu na użytek rolny musi być dla właściciela lasu czymś absolutnie niezbędnym w danej sytuacji. Dla ustalenia istnienia "szczególnie uzasadnionych potrzeb" nie wystarcza bowiem wystąpienie po stronie właściciela lasu jakichkolwiek potrzeb, tj. potrzeb zwykłych, choćby nawet uzasadnionych, ale konieczne jest jeszcze, aby te uzasadnione potrzeby miały charakter kwalifikowany, czyli wyjątkowy, nadzwyczajny, a zatem w sposób wyraźny odbiegający od potrzeb typowych. Prawidłowa wykładnia przepisu art. 13 ust. 2 ustawy o lasach nie może być ponadto oderwana od całości uregulowań zawartych w przepisach tej ustawy. (…) za potrzeby, o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o lasach, mogą być uznane tylko takie wyjątkowe okoliczności, które w sytuacji konkretnego właściciela przeważają nad ustawowymi zasadami ochrony i trwałości utrzymania lasu, przy czym ciężar wykazania zaistnienia tego rodzaju okoliczności spoczywa na właścicielu lasu. Z tego względu to właśnie strona powinna wykazać, że znajduje się w takich wyjątkowych okolicznościach, iż wnioskowana zmiana jest dla niej niezbędna.

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r., II OSK 826/18

 

Postępowanie w sprawie wyłączenia gruntu z produkcji leśnej jest postępowaniem administracyjnym, prowadzonym zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stosownie do art. 11 ust. 1 tej ustawy wyłączenie z produkcji gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie, w której określa się obowiązki związane z wyłączeniem. Wydanie takiej decyzji następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, o czym stanowi art. 11 ust. 4 tej ustawy. Plan miejscowy określa warunki zabudowy w tym wskaźniki zagospodarowania i zabudowy terenów przeznaczonych pod zabudowę. (…) Koreluje to z celem ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych polegającym na ochronie rolniczego i leśnego wykorzystanie gruntów m.in. poprzez ograniczenie możliwości ich wykorzystania na inne cele (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy). Rada gminy, posiadając swobodę w kształtowaniu wskaźników zagospodarowania terenu, poprzez użycie w planie odpowiednich parametrów i wskaźników może ukształtować zabudowę oraz zagospodarowanie danego terenu. Powyższe oznacza, że przy wyłączaniu gruntów leśnych z produkcji i przeznaczaniu ich na cele budowlane powinno się brać pod uwagę także dyrektywy wypływające z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w tym wskaźniki wpływające na ład przestrzenny znajdujące się w miejscowym planie zagospodarowania terenu. Zapisy planu determinują bowiem przeznaczenie gruntów objętych tym planem.


                                 Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
                                 Administracja strony: tg@sppgn.pl
                                 Designed by Red Line Media
                                 © 2018 All Rights Reserved.