← Back

hasło: wspólnota mieszkaniowa

 

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 marca 2020 r., IV CSK 585/18

 Ustawa o własności lokali (u.w.l.) nie przyznaje wspólnocie mieszkaniowej żadnych uprawnień dotyczących zmian udziałów w nieruchomości wspólnej wynikających z przyczyn pierwotnych, co oznacza, że nie może ona podejmować uchwał w tym przedmiocie, a zarząd wspólnoty odpowiednio podejmować czynności wykraczających poza zakres kompetencji wynikających z art. 21 u.w.l. Tym samym nie ma zastosowania art. 22 ust. 2, w zw. z ust. 3 pkt 5a u.w.l. dotyczący udzielania przez zarząd zgody na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej na podstawie uchwały właścicieli lokali wyrażającej zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielającej zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej.

Wspólnota Mieszkaniowa nie ma legitymacji do składania wniosków o wpis w księdze wieczystej, gdyż nie mieści się w kręgu podmiotów enumeratywnie wymienionych w art. 6262 § 5 k.p.c. Przepis ten ma charakter szczególny i wyłącza odwołanie do ogólnych przepisów postępowania nieprocesowego. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2017 r., III CZP 106/16 i postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w myśl których, w braku odmiennego zastrzeżenia osoba, której właściciele lokali w umowie lub w uchwale (art. 18 ust. 1 i ust. 2a u.w.l.) powierzyli zarząd nieruchomością wspólną, jest w granicach tego zarządu umocowana do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniach sądowych dotyczy spraw z tego zakresu, a postępowanie wieczystoksięgowe o wpis zmian powierzchni lokali i udziałów w nieruchomości wspólnej, wynikających z przyczyn pierwotnych nie mieści się w tym pojęciu.

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2020 r., III CZP 59/19

Niezapewnienie wszystkim właścicielom lokali udziału w głosowaniu nad uchwałą podejmowaną w trybie indywidualnego zbierania głosów może uzasadniać uchylenie przez sąd uchwały, jeżeli miało lub mogło mieć wpływ na jej treść.

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2017 r., VII SA/Wa 858/16

(…) zarząd wspólnoty mieszkaniowej nie ma ustawowego obowiązku posiadania siedziby (adresu), co - w przypadku braku siedziby - nie wyklucza stosowania doręczeń w trybie art. 45 k.p.a. Przyjąć zatem należy, że zarząd - jego członkowie w ramach kompetencji do reprezentacji są uprawnieni do odbioru przesyłek kierowanych do wspólnoty mieszkaniowej. Jeżeli nie wskazano adresu siedziby tego organu tylko adresy zamieszkania członków zarządu, organ nie jest zobowiązany do doręczania pism wszystkim członkom zarządu. Czym innym jest bowiem sposób reprezentacji wspólnoty mieszkaniowej - do czego wymagane jest, co do zasady, złożenie oświadczenia woli przynajmniej przez dwóch członków kilkuosobowego zarządu (art. 21 ust. 2 ustawy o własności lokali), a czym innym uprawnienie do odbioru pism kierowanych do wspólnoty mieszkaniowej, które to uprawnienie posiada każdy członek zarządu samodzielnie.

 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 września 2018 r., V CSK 475/17

(…) uchwała wspólnoty mieszkaniowej jest podjęta, gdy w głosowaniu na zebraniu właścicieli lokali  albo  drogą  obiegową  (kurendą)  lub  częściowo  na  zebraniu  a  częściowo obiegowo,  uprawnieni  złożą z  uwzględnieniem  wielkości  przypadających  im udziałów  w  prawie  własności - oświadczenia,  dające większość  głosów za przyjęciem uchwały. Dopóki większość głosów nie zostanie zebrana, uchwała nie jest podjęta i nie podlega ogłoszeniu.

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2017 r., III CZP 106/16

W braku odmiennego zastrzeżenia osoba, której właściciele lokali w umowie lub w uchwale (art. 18 ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, jedn. tekst: Dz.U. 2015.1892) powierzyli zarząd nieruchomością wspólną, jest w granicach tego zarządu umocowana do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniach sądowych.

 
 

                                      Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami
                                      ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
                                      Administracja strony: tg@sppgn.pl
                                      Designed by TagArt Media
                                      © 2018 All Rights Reserved.