Niedziela, Sierpień 5, 2018, 19:50 | Brak komentarzy »

27 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1445 ogłoszono jednolity tekst ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

30 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1454 ogłoszono jednolity tekstustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1474 ogłoszono jednolity tekst ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

2 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1473 ogłoszono jednolity tekst ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

2 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1472 ogłoszono jednolity tekst ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej


Poniedziałek, Lipiec 23, 2018, 22:37 | Brak komentarzy »

23 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1405 ogłoszono jednolity tekst ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

23 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1398 ogłoszono jednolity tekst ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.


Sobota, Lipiec 7, 2018, 22:40 | Brak komentarzy »

Uzupełniliśmy stronę z orzecznictwem, a dokładnie mówiąc - hasła: ochrona prawa własności i innych praw rzeczowych oraz użytkowanie wieczyste. Pojawiło się tam również nowe hasło - gospodarstwo rolne.


środa, Lipiec 4, 2018, 12:17 | Brak komentarzy »

Przepis art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276)

 

nadał nowe brzmienie art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202), zgodnie z którym  

budowla - to każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Powołany art. 2 pkt 1 ustawy wszedł w życie z dniem 30 czerwca 2018 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r. (zob. art. 17 pkt 2  wyżej wymienionej ustawy  z dnia 7 czerwca 2018 r.).


Niedziela, Czerwiec 24, 2018, 23:31 | Brak komentarzy »

22 czerwca 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1202 ogłoszono jednolity tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlaneStudia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Administracja strony: tg@sppgn.pl
Designed by Red Line Media
© 2018 All Rights Reserved.