Czwartek, Wrzesień 6, 2018, 07:18 | Brak komentarzy »

5 września 2018 r. w Dz. U. pod poz. 1722 opublikowano

ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

 
 

Wtorek, Wrzesień 4, 2018, 23:20 | Brak komentarzy »

W art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1693) ujęto zmiany w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami (w tym w art. 37 u.g.n.)


Wtorek, Wrzesień 4, 2018, 23:19 | Brak komentarzy »

4 września 2018 r. w Dz. U. pod poz. 1716 opublikowano

ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
 
Ustawodawca między innymi nowelizuje ustawę o gospodarce nieruchomościami i wprowadza zakaz oddawania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych na cele budownictwa mieszkaniowego, z wyjątkiem realizacji roszczeń o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste oraz ustanowienia użytkowania wieczystego w ramach gospodarowania nieruchomościami przez Krajowy Zasób Nieruchomości.


Czwartek, Sierpień 30, 2018, 13:56 | Brak komentarzy »

 


Wtorek, Sierpień 21, 2018, 15:38 | Brak komentarzy »

20 sierpnia 2018 r. w Dz. U. pod poz. 1588 opublikowano

ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym

Regulacja zawarta w tej ustawie dotyczy opodatkowania gruntów:

a)       przez które przebiegają urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 i 1104), wchodzące w skład przedsiębiorstwa przedsiębiorcy prowadzącego działalność telekomunikacyjną, działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej lub zajmującego się transportem wydobytego gazu ziemnego lub ropy naftowej,

b)       zajętych na pasy technologiczne stanowiące grunt w otoczeniu urządzeń, o których mowa w lit. a, koniecz­ny dla zapewnienia właściwej eksploatacji tych urządzeń,

c)       zajętych na strefy bezpieczeństwa oraz strefy kontrolowane urządzeń, o których mowa w lit. a, służących do przesyłania lub dystrybucji ropy naftowej, paliw ciekłych lub paliw gazowych, lub transportu wydoby­tego gazu ziemnego lub ropy naftowej, które zostały określone w odrębnych przepisach

 
 


Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Administracja strony: tg@sppgn.pl
Designed by Red Line Media
© 2018 All Rights Reserved.