Sobota, Sierpień 18, 2018, 11:09 | Brak komentarzy »

17 sierpnia 2018 r. w Dz. U. pod poz. 1580 opublikowano

Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na rozporządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność  Skarbu Państwa, wydane na podstawie art. 266 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U.
poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650, 710 i 1479).

Rozporządzenie określa sposób:

1)         przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego i przetargu pisemnego nieograniczonego na rozporządzanie nieruchomościami niebędącymi mieniem, o którym mowa w art. 261 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, zwanymi dalej „nieruchomościami", przez ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych, oddawanie w najem, dzierżawę lub użyczenie;

2)         określania wysokości wadium oraz terminy i formy jego wnoszenia i zwrotu;

3)         i terminy ogłaszania przetargu oraz treść ogłoszenia o przetargu;

4)         powoływania i działania komisji przetargowej;

5)         sporządzania oraz treść protokołu z przeprowadzonego przetargu;

6)         postępowania w przypadku zaskarżenia przetargu.


Czwartek, Sierpień 16, 2018, 19:49 | Brak komentarzy »

Zapraszamy do udziału w „I Dniach Otwartych Studiów Podyplomowych” na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,

   Zaczynamy 22 września 2018 r. o godz. 11:00

Szczegółowy harmonogram imprezy przedstawimy pod koniec sierpnia 2018 r.


Sobota, Sierpień 11, 2018, 22:16 | Brak komentarzy »

10 sierpnia 2018 r. w Dz. U. pod poz. 1540 została opublikowana ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania


środa, Sierpień 8, 2018, 22:01 | Brak komentarzy »

8 sierpnia 2018 r. w Dz. U. pod poz. 1506 opublikowano ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o własności lokali. Zmieniono między innymi art. 2 tej ustawy.


środa, Sierpień 8, 2018, 11:22 | Brak komentarzy »

7 sierpnia 2018 r. w Dz. U. pod poz. 1496 opublikowano

ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

wymienioną ustawą zmienia się także:

ustawę z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie,

ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (zmiana brzmienia art. 2 ust. 1a),

ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

ustawę z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,

ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego,

ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

ustawę z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,

ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości.Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
Administracja strony: tg@sppgn.pl
Designed by Red Line Media
© 2018 All Rights Reserved.